KOKEMUSKUMPPANUUS yhteistyöjakso 2016 / 2017, 2 pvää:

Jaksoille voi hakea vielä keväälle 2017!

Keväälle 2017 suunnitellusta jaksosta hakemukset 31.1.2017 mennessä (toteutus 30.4.2017 mennessä)


KOKEMUSKUMPPANUUS yhteistyössä on tarkoitus tutustua verkoston toisessa oppilaitoksessa/koulussa tai esimerkiksi oman oppilaitoksen eri osastolla tai yksikössä kollegan työhön, toimintatapoihin, pedagogisiin menetelmiin ja käytänteisiin sekä kehittää toimintamalleja yhdessä.

Jakson on tarkoitus palvella tarvelähtöisesti opettajan oman ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä tukea vertaiskehittämistä, pedagogista yhteistyötä ja kokemuskumppanuutta verkostossa. Yhteistyön ei tarvitse olla kahden opettajan välistä, vaan myös muu opetustoimen henkilöstö voi toteuttaa yhteistyöjakson kollegaparin kanssa.


”Nuo pari päivää olivat uskomattoman antoisat! Sain kyseisten kahden päivän aikana todella paljon uutta inspiraatiota ja toteutuskelpoisia ideoita omaan työhöni liittyen.” (opettajan kommentti keväällä 2016 toteutetuista yhteistyöpäivistä)


Yhteistyölle asetettuina tavoitteina voi olla esimerkiksi:
  • Yhteistyömallien / yhteisopetuksen kehittäminen ope-parin kanssa
  • Pedagoginen yhteistyö, uusien opetusmenetelmien jakaminen, oman opetuksen kehittäminen
  • Toisen koulun toimintatapoihin tutustuminen
  • Kokemuskumppanuus, jossa kokenut kollega tukee vasta-alkajaa. Kokemuskumppanuuden ei tarvitse perustua ikään ja työvuosiin, vaan jollakin aihealueella olevaan vahvaan kokemukseen. Kokenut kollega voi tukea ja opastaa vasta-alkajaa esimerkiksi nuorten koulutuksesta aikuiskoulutukseen siirtymisessä, somen käytössä, erityisopiskelijoita ryhmäänsä saanutta opettajaa jne.

TARKEMPIA TIETOJA JAKSOSTA JA HAKEMISESTA ESITTEESTÄ.

TOIMINTA- JA RAPORTOINTIOHJEET:
Toimintaohje jaksotuen saaneille 2016 jaksolle
Toimintaohje jaksotuen saaneille 2017 jaksolle

Kokemuskumppanuusjakson tarkennettu suunnitelma ja raportointi 2016 ja 2017 jaksosta tehdään tällä lomakkeella:

(Tallenna tiedosto itsellesi Wordiin ennen kun alat täyttämään sitä.)


Olemme tehneet KOKEMUSKUMPPANUUS toiminnasta ns. "tuotekortin":
Hanke on tukenut eri menetelmin verkostossa tapahtuvaa osaamisen ja kokemusten jakamista, hyviksi havaittujen käytäntöjen ja mallien benchmarkkausta sekä pedagogisten mallien yhdessä kehittämistä läpi koko Osaava-hanketoiminnan. Tällaista yhteistyötä verkostossa on tarkoitus jatkaa myös hankkeen jälkeen. Tähän tuotekorttiin olemme kiteyttäneet hankkeen myötä jalostetun kokemuskumppanuustoiminnan tarkoituksen, tavoitteet ja toteutustavat, jotta mallin mukaisen yhteistyön toteuttaminen olisi myös jatkossa helppoa ja suunnitelmallista!


VUOSI 2014 KOKEMUSKUMPPANUUS

Pedagogisen yhteistyön laajentaminen kollegaparin yhteistyöjaksolla
2014 ESITE TOIMINNASTA:


OPE-PARI yhteistoiminta 2012-2013

ESITE:


1. ja 2. hankekausilla vuosina 2010-2012 toteutettiin vertaiskehittämistä...:


2010-2011
tutustumalla kollegan työhön ja menetelmiin viikon mittaisilla tiimiopetusjaksoilla verkoston toisissa oppilaitoksissa tai kouluissa job shadowing -menetelmällä. Työparit muodostettiin yli oppilaitosrajojen ja osaamista, kokemustietoa ja hyviä käytänteitä jaettiin näin erilaisista toimintaympäristöistä.

2011-2012
oppilaitoksen / kunnan sisäisillä työparijaksoilla: Henkilöstö tutustui oman oppilaitoksensa toisen osaston / toimipisteen toimintaan tms. kollegan kanssa yhteistyössä tai yhden kunnan sisällä "naapurikoulun" toimintaan.
Esimerkkejä toteutetuista kollegapareista:
- ATTO-opettaja ja ammatillinen opettaja
- luokanopettaja ja erityisopettaja
- nivelvaiheessa esim. alakoulun ja yläkoulun opettaja, yläkoulun ja lukion opettaja jne.
- työuran alussa oleva nuori opettaja ja vanhempi opettaja
- Opettajat tms. oppilaitoksen eri toimipisteistä