KEHITTÄMÄSSÄ OSAAVIA OPPILAITOKSIA!


Opelix - osaava oppilaitos -hankkeessa kehitetään verkoston toimijoiden opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista erilaisin menetelmin. Tavoitteena on kehittää osaavia oppilaitoksia, kartoittaa osaamistarpeita, jakaa hyviä käytänteitä ja tuoda uusia työkaluja osaamisen kehittämiseen ja seurantaan sekä kehittää henkilöstön osaamista tarvelähtöisesti ja monipuolisesti.

Osaava_oppilaitos_kaavio.jpg

Osaamistarveanalyysia on tehty mm. teemakohtaisissa vertaismentorointiryhmissä. Hyviä käytänteitä jaetaan verkoston toimijoiden välillä benchmarkaten ja verkoston koulutustarpeita kartoitetaan säännöllisesti kokoamalla koko verkostolta yhteen ajankohtaiset kehityskeskustelujen ja/tai osaamiskartoitusten pohjalta tehdyt organisaatiokohtaiset kehittämissuunnitelmat ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet.

Hankkeessa tuotetaan toimijoille yhteisiä täydennyskoulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi perinteisemmän täydennyskoulutuksen rinnalla kehitetään, mallinnetaan ja toteutetaan uudenlaisia osaamisen kehittämisen tapoja, jotka perustuvat vahvasti mm. vertaisoppimiseen, osaamisen jakamiseen, käytännönläheiseen harjoitteluun ja työn ohessa oppimisen mahdollistamiseen: vertaisryhmämentorointia, kokemuskumppanuutta tiimiopetus-/työparijaksoilla, opetusmenetelmällisiä kokeiluja ja työelämäkumppanuusjaksoja. Myös koulutusmenetelmissä pyritään uudenlaisiin toteutustapoihin, esimerkiksi Tori-koulutusmalli.
Mahdollisuuksia oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen tarjotaan opettajien lisäksi myös opetustoimen tukihenkilöstölle.
YHDESSÄ LUOMME OSAAVIA OPPILAITOKSIA JA OSAAVAN VERKOSTON!

Osaamisen tarpeet OSAAVASSA OPPILAITOKSESSA nykypäivänä ovat monipuolistuneet ja tämä on otettava huomioon henkilöstön kehittämisessä:

Osaamisen_tarpeet_kaavio.jpg
(Kaavio: VMK valmennus, Veli-Matti Kokkonen)